Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden


1 Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Beauty Mooi Zo

en de cliënt waarop Beauty Mooi Zo deze van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze

voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


2 Inspanningen Beauty Mooi Zo

Beauty Mooi Zo zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van

goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

Beauty Mooi Zo zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de cliënt inlichten over financiële consequenties

van de wijziging of aanvulling van de behandeling.


3 Afspraken

De cliënt dient verhindering van de afspraak minimaal 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan

Beauty Mooi Zo telefonisch of per mail te melden. Bij afwezigheid zonder geldige afmelding, wordt er

50% van de behandelprijs in rekening gebracht voor de gereserveerde tijd.

Bij niet annuleren dus “no show”, zal Beauty Mooi Zo het gehele bedrag in rekening brengen.

Indien cliënt meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd aankomt, mag Beauty Mooi Zo de

afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium van de behandeling berekenen.

Beauty Mooi Zo moet verhindering voor de afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uren

voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze

verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene

wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.


4 Betaling

Beauty Mooi Zo vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de

website. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Beauty Mooi Zo vermeldt prijswijzigingen 30 dagen

voor de ingangsdatum duidelijk via Sociale Media en de website. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de

aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de

behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of via pinbetaling te

voldoen.


5 Persoonsgegevens & Privacy

De cliënt voorziet Beauty Mooi Zo vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Beauty

Mooi Zo aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen

dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Beauty Mooi Zo

neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een bestand. Beauty Mooi Zo behandelt de

vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming

Persoonsgegevens. Beauty Mooi Zo zal de gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan

derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.


6 Geheimhouding

Beauty Mooi Zo is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft

medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is

medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien,

op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Beauty Mooi Zo verplicht is de

vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.


7 Aansprakelijkheid

Beauty Mooi Zo is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Beauty Mooi

Zo is uitgegaan van de door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante

lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Beauty Mooi Zo

is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt

heeft meegenomen naar Beauty Mooi Zo.

Beauty Mooi Zo is niet aansprakelijk voor het snel vervagen van Permanente Make-Up. Bij iedere

cliënt verloopt dit proces anders. Beauty Mooi Zo wijst de cliënt op dit proces en de eventuele kosten

voor het laten bijwerken van het vervaagde Permanente Make-up.


8 Garantie

De garantie op een nabehandeling vervalt indien:


De behandeling tussentijds door een andere salon is behandeld.

De cliënt zich niet heeft gehouden aan de meegegeven nazorg-instructies.

De cliënt op advies van Beauty Mooi Zo geen nabehandeling (bij PMU) heeft ondergaan.


9 Beschadiging en diefstal

Beauty Mooi Zo heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien cliënt meubilair,

apparatuur of producten beschadigt. Beauty Mooi Zo meldt diefstal altijd bij de politie.


10 Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, dient deze zo spoedig mogelijk,

doch binnen 5 werkdagen na ontdekking per mail gemeld te worden bij Beauty Mooi Zo. Beauty Mooi

Zo dient de klacht binnen 5 werkdagen te beantwoorden. Indien een klacht gegrond is, zal Beauty

Mooi Zo zo snel mogelijk met een passende oplossing komen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt

aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Beauty Mooi Zo en

de cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de cliënt het geschil voorleggen aan een

wetgever of mediator.


11 Behandeling

Voor de behandeling van de Permanent Make Up wordt met cliënt overlegt wat de mogelijkheden zijn

tijdens een intake-gesprek. Indien de cliënt onze adviezen niet opvolgt wat betreft de kleur of vorm

van de behandeling, zijn de consequenties voor eigen risico. Beauty Mooi Zo behoudt het recht om

een behandeling te weigeren indien Beauty Mooi Zo niet achter de vorm of kleur staat die cliënt

wenst, dit betreft de Permanente Make Up behandelingen.


12 Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen en

waarden. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen,

heeft Beauty Mooi Zo het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren.


13 Recht

Op elke overeenkomst tussen Beauty Mooi Zo en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In

geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst

daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals

die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.