Algemene Voorwaarden / Privacy regelement

Algemene voorwaarden


1 Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Beauty Mooi Zo

en de cliënt waarop Beauty Mooi Zo deze van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze

voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


2 Inspanningen Beauty Mooi Zo

Beauty Mooi Zo zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van

goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

Beauty Mooi Zo zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de cliënt inlichten over financiële consequenties

van de wijziging of aanvulling van de behandeling.


3 Afspraken

De cliënt dient verhindering van de afspraak minimaal 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan

Beauty Mooi Zo telefonisch of per mail te melden. Bij afwezigheid zonder geldige afmelding, wordt er

50% van de behandelprijs in rekening gebracht voor de gereserveerde tijd.

Bij niet annuleren dus “no show”, zal Beauty Mooi Zo het gehele bedrag in rekening brengen.

Indien cliënt meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd aankomt, mag Beauty Mooi Zo de

afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium van de behandeling berekenen.

Beauty Mooi Zo moet verhindering voor de afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uren

voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze

verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene

wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.


4 Betaling

Beauty Mooi Zo vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de

website. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Beauty Mooi Zo vermeldt prijswijzigingen 30 dagen

voor de ingangsdatum duidelijk via Sociale Media en de website. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de

aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de

behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of via pinbetaling te

voldoen.


5 Persoonsgegevens & Privacy

De cliënt voorziet Beauty Mooi Zo vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Beauty

Mooi Zo aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen

dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Beauty Mooi Zo

neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een bestand. Beauty Mooi Zo behandelt de

vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming

Persoonsgegevens. Beauty Mooi Zo zal de gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan

derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.


6 Geheimhouding

Beauty Mooi Zo is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft

medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is

medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien,

op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Beauty Mooi Zo verplicht is de

vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.


7 Aansprakelijkheid

Beauty Mooi Zo is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Beauty Mooi

Zo is uitgegaan van de door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante

lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Beauty Mooi Zo

is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt

heeft meegenomen naar Beauty Mooi Zo.

Beauty Mooi Zo is niet aansprakelijk voor het snel vervagen van Permanente Make-Up. Bij iedere

cliënt verloopt dit proces anders. Beauty Mooi Zo wijst de cliënt op dit proces en de eventuele kosten

voor het laten bijwerken van het vervaagde Permanente Make-up.


8 Garantie

De garantie op een nabehandeling vervalt indien:


De behandeling tussentijds door een andere salon is behandeld.

De cliënt zich niet heeft gehouden aan de meegegeven nazorg-instructies.

De cliënt op advies van Beauty Mooi Zo geen nabehandeling (bij PMU) heeft ondergaan.


9 Beschadiging en diefstal

Beauty Mooi Zo heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien cliënt meubilair,

apparatuur of producten beschadigt. Beauty Mooi Zo meldt diefstal altijd bij de politie.


10 Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, dient deze zo spoedig mogelijk,

doch binnen 5 werkdagen na ontdekking per mail gemeld te worden bij Beauty Mooi Zo. Beauty Mooi

Zo dient de klacht binnen 5 werkdagen te beantwoorden. Indien een klacht gegrond is, zal Beauty

Mooi Zo zo snel mogelijk met een passende oplossing komen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt

aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Beauty Mooi Zo en

de cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de cliënt het geschil voorleggen aan een

wetgever of mediator.


11 Behandeling

Voor de behandeling van de Permanent Make Up wordt met cliënt overlegt wat de mogelijkheden zijn

tijdens een intake-gesprek. Indien de cliënt onze adviezen niet opvolgt wat betreft de kleur of vorm

van de behandeling, zijn de consequenties voor eigen risico. Beauty Mooi Zo behoudt het recht om

een behandeling te weigeren indien Beauty Mooi Zo niet achter de vorm of kleur staat die cliënt

wenst, dit betreft de Permanente Make Up behandelingen.


12 Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen en

waarden. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen,

heeft Beauty Mooi Zo het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren.


13 Recht

Op elke overeenkomst tussen Beauty Mooi Zo en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In

geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst

daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals

die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.PRIVACY STATEMENT


Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website www.beautymooizo.nl, schriftelijke gegevens en ontvangers van online mailingen van Beauty Mooi Zo hierna te noemen: wij of de Salon.


Wij respecteren jouw privacy en zullen zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij houden ons daarbij aan de geldende privacy wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Neem voor vragen contact op met Beauty Mooi Zo of kijk op onze website.

 

Grondslag en doel gegevensverwerking

De gegevens worden gebruikt en bewaard ten behoeve van:


•het inplannen van afspraken met jou;

•het jou goed van dienst kunnen zijn in onze Salon;

•het beantwoorden van jouw vragen of verzoeken of het afhandelen van eventuele klachten;

•het dienen van een gerechtvaardigd belang van onze Salon, zoals een goede bedrijfsvoering, reclame en direct marketing doeleinden en het aanbieden van verwante producten en diensten;

•klanttevredenheidsonderzoeken. We kunnen ook een andere partij vragen om dit voor ons te doen;

•ter verbetering van de kwaliteit van onze producten en diensten;

•ter verbetering van onze website;

•anonieme verwerking voor statistische en wetenschappelijke doeleinden;

•het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.


Welke gegevens?

Naar aanleiding van jouw bezoeken en contacten met onze Salon bewaren wij verder:


Klantgegevens uit onze historie met jou:

•Gemaakte afspraken

•Behandelingen

•Gekochte producten

•Kassabonnen

•Log verzonden e-mail


Kinderen onder de 16 jaar worden alleen in het klantenbestand opgenomen met toestemming van ouders/ voogd. De ouders/ voogd kunnen hun toestemming intrekken, wij verwijderen dan de persoonsgegevens van het kind.


Cookies

Onze Salon gebruikt op haar website geen cookies.


Wij geven je de mogelijkheid om de informatie aanwezig op de websites te delen via social media. Daarvoor kan je gebruik maken van de social media buttons. Als je op een van deze buttons klikt, word je doorverwezen naar de website van de betreffende social media partij. Zodra je doorklikt plaatsen zij cookies. Meer informatie over deze cookies vind je op hun eigen website: Facebook en Instagram.Recht van inzage, correctie, verzet en verwijdering,

Je hebt het recht om alle persoonsgegevens die wij over je hebben verzameld in te zien en zo nodig te corrigeren. Ook heb je het recht niet langer door ons te worden benaderd met informatie over onze producten en diensten. Daarnaast heb je het recht om de door jou gegeven toestemming voor het gebruik van je persoonsgegevens te allen tijde in te trekken en/of je persoonsgegevens te laten verwijderen. Een en ander voor zover een dergelijk verzoek niet in strijd is met een wettelijke verplichting of zwaarderwegend redelijk belang van ons.


Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat wij de gegevens alleen bewaren met toestemming van de ouders d.m.v. schriftelijke toestemming. Deze toestemming kan op elk gewenst moment worden teruggetrokken. De persoonsgegevens worden dan verwijderd.


Voor al deze gevallen kan je contact opnemen met Beauty Mooi Zo.


Klachtrecht

Indien je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Salon dan heb je het recht daarover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Bewaartermijn

Wij zullen je persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.


Verstrekken van gegevens aan derden

Wij zullen jouw gegevens uitsluitend aan anderen verstrekken indien dat nodig is om jouw de door jou gevraagde dienst te kunnen leveren dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We zullen dan niet meer informatie verstrekken dan nodig is voor dat specifieke doel.


Met bedrijven die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken wordt een verwerkersovereenkomst gesloten. Op die manier zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.


Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die via onze website via hyperlinks kunnen worden bezocht.


Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw persoonsgegevens tegen te gaan. Mocht er toch sprake zijn van een onvoldoende beveiliging of misbruik, neem dan contact op met Beauty Mooi Zo.


Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient daarom aanbeveling dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.
Deze privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 23-05-2018


Contactgegevens


Naam Salon: Beauty Mooi Zo


Adres: de Woerte 1


Telefoon: 06-55893044


Email: info@beautymooizo.nl


KvK-nummer Beauty Mooi Zo: 67361455